Yayınları

Türkçe

 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Otoimmünite ve Otoimmün Hastalıklar. Yeni Tıp Alemi. 1969; 18: 158-163
 • Öneş Ü, Uğur A, Saka C: Bir Vaka Münasebeti ile Çocukluk Çağındaki Piyelonefritlerin Etyolojik Sebeplerine Genel Bakış. Yeni Tıp Alemi. 1969; 324-332
 • Öneş Ü: Lohusalarda Tükürük Proteinlerinin İmmünolojik Metodlarla Tetkiki. Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası. 1969; 35: 353-340
 • Gedikoğlu G,Öneş Ü,Kurdoğlu G: Viral Hepatitler ve Hemolitik Anemi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1969; 32: 509-513
 • Öneş Ü: Çocuk Astımında Kan Proteinleri. Cerrahpaşa Tıp Bülteni. 1969; 4: 416-425
 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Nöroblastom ve Nefroblastomada Serum Protein Fraksiyonları ve İmmünoglobülinler. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1971; 34: 321-328
 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Likor Lipoproteinleri ve Teşhisteki Yeri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi; 1971; 2: 169-178
 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Protein-Kalori Malnütrisyonunun (PKM) Marazmik Tipinde Serum Proteinleri ve Fraksiyonlarının Tetkiki. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1971; 34: 349-357
 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Stafilokok Enfeksiyonlarında Antibiyotik Tedavisi. Türk Tıp Alemi, Tıp Dergisi; 1971; 2: 251-258
 • Cantez T, Öneş Ü, Ertuğrul T: Akut Nefritte EKG-Röntgen ve Diğer Laboratuar Bulguları Arasında İlişkiler (50 vaka üzerine bir çalışma). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi; 1972; 3: 272-277
 • Kasımoğlu Ö, Yakacıklı S, Öneş Ü: Casoni Antijeni ile Weinberg Reaksiyonu İlişkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi; 1972; 2: 117- 120
 • Kurdoğlu G, Öneş Ü: Allerjik ve Astımatiform Bronşitli Çocuklarda Serum Enzim Değerleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi; 1973; 4: 95-99
 • Gedikoğlu G, Tanman F, Öneş Ü, Tarı M, Savaş G, Kurdoğlu G, Ertuğrul T: Fanconi Anemisi (2 vaka münasebeti ile). İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1973; 36: 617-623
 • Gedikoğlu G, Öneş Ü, Savaş G: Diamond – Blackfan Anemisi ( saf eritrositer anemi / 3 vaka üzerinden araştırma ). İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1973; 36: 633-637
 • Eşkazan E, Öneş Ü, Zenbilci N, Yalçın I, Yakacıklı S: Mültipl Sklerozda İmmünosüpresif Tedavinin Serum ve Likör İmmünoglobulin Seviyelerine Etkisi. Çocuk Hematolojisi ve İmmünolojisi. 1974; 473-476
 • Gedikoğlu G, Yalçın I, Aygen A, Öneş Ü, Kurdoğlu G: Akut İnfeksiyonlarda Anemi. Çocuk Hematolojisi ve İmmünolojisi. 1974; 317-321
 • Kurdoğlu G, Öneş Ü, Yakacıklı S: Alerjik Dermatozlarda Serum A Vitamini Karoten Seviyeleri, İmmünelektroforetik Bulgular. Türk Tıp Derneği Dergisi. 1974; 3 :184-191
 • Arıman A, Yakacıklı S, Öneş Ü: Serum Bakır ve Serüloplazmin Değerlerinin Hepatomegali ile İlişkisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1974; 37: 107-116
 • Öneş Ü, Gedikoğlu G: Down Sendromunda Protein Fraksiyonları ve Serum Alkali Fosfataz Enzim Değerleri. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1974; 37: 97-102
 • Gedikoğlu G, Ulagay I, Öneş Ü, Oran M, Tahsinoğlu M, Birgül İ: İntrahepatik safra yolları Atrezisi(4 vak’a). XIV. Türk Pediatri Kongresi Tebliğler Kitabı; 1975; ss. 196-200
 • Gedikoğlu G, Öneş Ü, Koç L: Carbenicillin ile klinik çalışma. XIV. Türk Pediatri Kongresi Tebliğler Kitabı; 1975; ss. 146-155
 • Yakacıklı S, Yalçın I, Öneş Ü: Marazmik tip PKM vakalarında Alfa-l antitripsin seviyeleri. XIII. Türk Pediatri Kongresi. 1975; ss. 424-430
 • Gedikoğlu G, Öneş Ü, Koç L,: Carbenicillin ile klinik çalışma.İst.Tıp.Fak.Mecm.1975; 38:671-680
 • Yalçın I, Yakacıklı S, Öneş Ü: Çeşitli Enfeksiyon Hastalıklarının tanısında NBT testinin değeri. XIII. Türk Pediatri Kongresi. 1975; ss. 424-430
 • Cantez T, Öneş Ü, Alp H, Koç L, Erdoğan G: Sağırlık ve zeka geriliği ile kombine konjenital jeneralize flebektazi. Pediatrik Genetik Kongresi Kitabı. 1976; ss.369-376
 • Öneş Ü: Çift boyutlu immünoelektroforez metodunun biyolojik sıvılara uygulanması. II. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1976; ss. 359-367
 • Öneş Ü: Salgısal İmmunoglobulinler ve Yerel İmmünite. II. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1976; ss. 67-91
 • Yakacıklı S, Öneş Ü, Yalçın I, Kılıç N: İmmün yetmezlik sendromları. II. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1976; ss. 296-387
 • Öneş Ü: Doğumsal kombine immün yetmezlik sendromları. III. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1977; ss. 73-97
 • Uran N, Öneş Ü, Yakacıklı S, Yalçın I: Çeşitli anormali gösteren olgularda kızamıkçık antikorları. IV. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1977; ss. 190-198
 • Öneş Ü: Salgısal İmmünoglobulinlerin aminoasit bileşimleri. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi, Tıp Araştırma Grubu Tebliğleri (B seksiyonu ) TBTAK Yayınları. 1977; ss. 365-368
 • Yalçın I, Öneş Ü, Yakacıklı S, Başarer N, Cevanşir B, Özden B, Birgül İ: Tekrarlayan bir bakteriyel menenjit vakası. XV. Türk Pediatri Kongresi, Tebliğler Kitabı. 1978; ss. 227-283
 • Yakacıklı S, Yalçın I, Öneş Ü, Kılıç N: Ekstrensek astımlı çocuklarda inhalan alerjenlerin rolü. XVI. Türk Pediatri Kongresi, Tebliğler Kitabı. 1978; ss. 235-243
 • Uran N, Öneş Ü, Yakacıklı S, Yalçın I: Çeşitli anomali gösteren olgularda kızamıkçık antikorları. IV. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kongresi Kitabı. 1978; ss. 190-198
 • Urgancıoğlu M, Öneş Ü, Yakacıklı S, Başar D: Maküla de jenerasansında humoral ve hücresel immünite hakkında. IV. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1978; ss. 209-214
 • Öneş Ü, Yalçın I, Yakacıklı S: Protein- enerji malnütrisyonlu vakalarda serum transferin, serüloplazmin ve hemopeksin seviyeleri.IV. ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1978; ss. 184-190
 • Öneş Ü: oto-immün nöropsikiyatrik hastalıklar. V. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1978; ss. 218-232
 • Yalçın I, Yakacıklı S, Öneş Ü, Yenerman M, Demiryont M, Özcan H, Özmen M, Alp H: Kombine immün yetmezlik olgusu. V. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1978; ss. 277-285
 • Öneş Ü, Yalçın I, Yakacıklı S, Ezer G, Tangün Y, Özcan H, Öz F: Ataxiatelengiectasia’lı olgularda immünolojik veriler. V. Ulusal İmmünoloji Kongresi Kitabı. 1978; ss. 240-251
 • Yalçın I, Öneş Ü, Yakacıklı S: Çocukluk çağı astmasında ev tozu (mite)’ nun önemi. XVII. Türk Pediatri Kongresi Kitabı. Cilt II. 1979; ss. 162-168
 • Öneş Ü, Yalçın I, Yakacıklı S, Çelikoğlu S: Tüberkülozum değişik şekillerinde pasif hemaglütinasyon testi. Çocuğun Sağlık Sorunları. 1979; ss. 45-415
 • Yalçın I, Öneş Ü, Yakacıklı S, Devecioğlu Ö, Sıdal M: Çocuk tüberkülozunda Rifampisinin yeri. Türk Çocuğunun Sağlık Sorunları. 1979; ss. 91-98
 • Öneş Ü: Çocuk Hastalıkları Kliniğinde Hastane İnfeksiyonları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. Hastane İnfeksiyonu Semineri Kitabı. Cilt:41 1979; ss. 30-41
 • Yalçın I, Öneş Ü, Yakacıklı S, Sıdal M, Devecioğlu Ö: Rifampisin ve Hücresel Bağışıklık. Çocuğun Sağlık Sorunları. 1979; ss. 399-403
 • Öneş Ü: Tüberküloz tedavisinde yeni antibiyotikler. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi. 1979; 15: 85-97
 • Öneş Ü: Viral ve Paraziter gastroenteritler. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi. 1979; 15: 136-147
 • Öneş Ü, Yalçın I, Saçar O, Demiryont M, İlhan R, Yenerman M: Akciğerde bir kistik fibroz vakası. Pediatrik Hepatoloji. 1980; ss. 203-208
 • Öneş Ü, Saylan T, Yalçın I: Lepralı hastalarda HBsAg, HBsAb ve alfa föto-protein. I. Ulusal Lepra Semineri. 1980; ss. 126-127
 • Öneş Ü: Rubella Sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1980; 43: 8-18
 • Öneş Ü, Yalçın I, Abuvaf Ş, Akpir E, Yenerman M: Progressif hemorajik suçiçeği vakası. Pediatrik Hepatoloji. 1980; 249- 254
 • Öneş Ü, Özdemir C, Yalçın I, Yakacıklı S: Miyastenin Graviste hümoral bağışıklık. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1981; 44: 33- 40
 • Yalçın I, Öneş Ü, Özdemir C, Yakacıklı S, Sancer Y: Miyastenin Graviste hücresel bağışıklık. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1981; 44: 406- 414
 • Yalçın I, Öneş Ü, Yakacıklı S, Devecioğlu Ö, Sıdal M: Rifampicin ve hücresel bağışıklık. Tıp Fakültesi Mecmuası. 1981; 44: 611- 615
 • Hergüner R, Yalçın I, Öneş Ü, Yakacıklı S: Viral hastalıklarda hücresel bağışıklık. Tıp Fakültesi Mecmuası. 1981; 44: 640- 650
 • Öneş Ü: Fetus ve yenidoğanda herpes simplex infeksiyonnu. 6. Ulusal Viroloji Kongresi Kitabı. 1981; ss. 24- 28
 • Yalçın I, Öneş Ü, Hacahanefioğlu U, Akalın G, Atalay A, Abuvaf Ş: Pulmoner hipoplazi ve Agenezi. Tıp Fakültesi Mecmuası. 1982; 45: 527- 536
 • Yalçın I, Öneş Ü, Çelenk A, Akpir E, Demiryont M.: Klebsiella pneumoniae septisemisi gösteren bir çocukta selektif IgM yetmezliği .Pediatrik Pnömoloji, Zöngür Matb.İstanbul, 1982; ss 291-295
 • Öneş Ü, Çocuk hastanelerinde aeorosal uygulanışı ve oksijen tedavisi sırasında gelişen hastane infeksiyonları ve önlemleri .Dezenfeksiyon, Antisepti, Sterilizasyon İşlemleri ve Hastanede Uygulanışları Düzenleyen : E.T. Çetin.Fatih Gençlik Vakfı Matbaası İstanbul.1982; ss. 217-224
 • Öneş Ü: Reküran Menenjitler. XXI. Türk Pediatri Kongresi Kitabı. Pediatrik Nöroloji. 1983; ss. 83- 89
 • Öneş Ü, Yalçın I, Abban Z, Özmen M: Rotor sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı. 1983; ss. 461- 465
 • Öneş Ü, Nayır A, Salma N, Erbengi T, Yalçın I, Karaaslan N: Xeroderma Pigmentosum. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı. 1983; ss. 15
 • Öneş Ü, Yalçın I, Özmen M, Salman N: Tüberkülozun değişik klinik şekillerinde sedimentasyon hızı ve bunu etkileyen faktörler. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultay. 1983; ss. 18
 • Öneş Ü, Yalçın I, Salman N, Yanmaz N: Yenidoğan Menenjitleri. İstanbul Tıp Fakültesi 7. Kurultayı. 1983; ss. 25- 29
 • Yalçın I, Öneş Ü, Yaka M, Salman N, Günöz H: Kronik mükokütanöz kandidiazis. Tıp Fakültesi Mecmuası. 1985; 49: ss. 141- 144
 • Öneş Ü, Besin allerjisinde tanı yöntemleri. I. Alerjik Hastalıklar sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi. Çocuk Sağlığı Enstitüsü. 1985; ss. 15-21
 • Öneş Ü, Çocuklarda allerjik reaksiyonların spesifik önlemi için immünoterapi. I. Allerjik Hastalıklar Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi. Çocuk Sağlığı Enstitüsü. 1985; ss. 190- 195
 • Öneş Ü: Atopik Dermatit. I. Allerjik Hastalıklar Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi. Çocuk Sağlığı Enstitüsü. 1985; ss. 220-233
 • Öneş Ü: Çocuklarda allerjik reaksiyonların spesifik önlemi için immünoterapi. Medica 1985; ss. 23-25
 • Öneş Ü: Çocuklarda allerjik rinit. Pediatri Yenilikler. 1985; ss. 408- 417
 • Yalçın I, Salman N, Öneş Ü, Motro A, Öztürkmen Z: Yenidoğan Gram Negatif septisemi ve menenjitinde Cefotaxime ile aldığımız sonuçlar. Ankem Dergisi. 1986; 9: 205
 • Salman N, Yalçın I, Öneş Ü: Yenidoğan infeksiyonlarında Amikasin kullanımı. Ankem Dergisi. 1986; 9: 183- 184
 • Öneş Ü, Taşdelen E, Yalçın I, Salman N: Erken süt çocukluğu sepsis ve menenjitlerinde üçüncü jenerasyon sefalosporinlerin yeri.Ankem Dergisi.1986; 9: . 179- 18
 • Öneş Ü, Kasımoğlu Ö, Aydoğan Ü: Akut larenjitli çocuklarda bakteryel etiyoloji. XXIV. Türk Pediatri Kongresi. Adolesanın Sağlık Problemleri. 1986; ss. 585- 593
 • Öneş Ü, Belgen E, Çelik A: Çocukta bir atipik mikobakteri vakası. Adolesanın Sağlık Proplemleri. 1986; ss. 593- 601
 • Salman T, Salman N, Öneş Ü, Yalçın I, Çelik A: Mikobakteryel enfeksiyonlara bağlı kronik lenfadenopatiler. Adolesanın Sağlık Problemleri. 1986; ss. 695- 701
 • Öneş Ü: Çocukluk çağı bakteryel menenjit ve sepsislerinde Ceftrlaxone. Ankem dergisi. 1986;9: 180
 • Öneş Ü: Üst solunum yolları infeksiyonlarında antibiyotik tedavisi. İstanbul Çocuk Kliniği. 1986; 22: 141- 148
 • Öneş Ü: Çocukluk çağı sepsis ve bakteriyel menenjitlerinde seftriakson uygulaması. Ankem Dergisi. 1987; 1: 73- 78
 • Öneş Ü: Erken süt çocukluğu sepsis ve menenjitlerinde üçüncü jenerasyon sefalosporinlerin yeri. Neonatolojide Yenilikler. XXV. Türk Pediatri Kongresi Kitabı. 1987; ss. 209- 213
 • Öneş Ü, Belgen E, Yalçın I: Tüberkülozlu çocuklarda İzoniasid asetilasyon hızı. Tüberküloz ve göğüs Hastalıkları. 1987; XXXV: ss. 41-45
 • Yalçın I, Öneş Ü, Salman N,Anak S, Yazıcıoğlu M, Rudolfi E, Güneş T: Milier tüberküloz ve Tüberküloz menenjitli çocuklarda klinik ve laboratuar sonuçları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1987; 50: 19-26
 • Yalçın I, Öneş Ü, Salman N, Yazıcıoğlu M, Güneş T, Rudolfi E: 1984- 1985 yıllarında izlediğimiz akciğer tüberkülozlu çocukların klinik ve laboratuar sonuçları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 1987; 50: 241
 • Öneş Ü: Çocuklarda larenks ve trakea infeksiyonları. Pediatride Oftalmoloji ve Otorinolaringoloji. 9. Pediatri Günleri Kitabı. 1988; ss. 70-79
 • Öneş Ü: Akut bakteryel menenjitlerde tedavi ve korunma yöntemleri. Klinik Dergisi. 1988; 1: 18-23
 • Yalçın I, Öneş Ü, Salman N, Bayrak E, Büyükbaban N: Ağır kombine immüyetmezliği olan bir çocukta tüberküloz artriti. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 1988; ss. 28
 • Öneş Ü, Tolun R, Özçelik B, Salman N, Yalçın I: Tüberküloz menenjitli çocuklarda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 1988; ss. 27
 • Salman N, Özmen M, Yalçın I, Öneş Ü, Apak S, Tolun R: Çocuklarda tüberküloz menenjitleri; Bilgisayarlı tomografi özellikleri ve Nörolojik sekeller. Klimik Dergisi. 1989; 2: 179-181
 • Öneş Ü, Gökçay G, Salman N, Yalçın I: Pediatrik infeksiyonlarda lateks aglütinasyon testi. Ankem Dergisi. 1989; 3: 208
 • Öneş Ü: İnfeksiyonlara karşı genel immünolojik reaksiyonlar. Klimik Dergisi. 1989; 2: 147-148
 • Öneş Ü: Çocuk tüberkülozunda tedavi ve ilaç profilaksisi. Klimik Dergisi. 1989; 2: 27-30
 • Öneş Ü: Çocuk ve erişkinlerde Pseudomonas infeksiyonları ve tedavileri. Klinik Dergisi. 1989; 2: 110-113
 • Yalçın I, Kuyumcu N, Öneş Ü: Bronşiyal astmalı Çocuklarda lökosit Fonksiyonları. Türk Tıp Derneği Dergisi. 1989;. 55: 68-73
 • Öneş Ü: Kronik Ürtiker tedavisinde Astemizol Türk Tıp Derneği. 1989; 55: 124- 127
 • Öneş Ü: Allerjik hastalıkları tedavisinde kortizonun yeri. Türk Tıp Derneği Dergisi. 1989; ss. 168-179
 • Güler N, Salman N, Fırat A, Öneş Ü, Yalçın I: Çocukluk çağı ampiyemlerinde klinik laboratuar özellikleri ve tedavi. Ankem Dergisi. 1990; 4: 218
 • Öneş Ü, Ünüvar E, Güler N, Salman N: Çocuklarda Stafilokok enfeksiyonlarının klinik tabloları. Ankem Dergisi. 1992; 6(2): 250
 • Öneş Ü: Stafilokok infeksiyonlarında antibiotik seçimi. Ankem Dergisi. 1992; 6: 296-300
 • Öneş Ü, Güler N, Yücer G, Salman N, Yalçın I: Çocuklarda gastroösafageal reflü: Tekrar eden pnömonilerdeki rolü ve tedavisi. Gastroenterohepatoloji. 1992: 3: 81-87
 • Ertem Vehid H,Dirican A,Öneş Ü:COX-Bağlantı modeli ve bir uygulama.Cerrahpaşa Tıp Dergisi.2003;34:71-74
 • Akçay A, Tamay Z, İnan M, Gürses D, Zencir M, Öneş Ü, Güler N: Denizlide’ki 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Alerjik Hastalık Belirtilerinin Yaygınlığı. Türk Pediatri Arşivi, 2006; 41:81-86
 • Sapan N, Demir E, Tamay Z, Akçakaya N, Güler N, Yazıcıoğlu M, Karaman Ö, Akçay A, Öneş Ü: Çocuk Alerji ve Astım Akedemisi Besin Alerjisi Tanı ve Tedavi Protokolü. Türk Pediatri Arşivi, 2013; 48: 270-274

Yabancı

 • Öneş Ü, Rebeyrotte P, Halpern, B:Contribution a’I’étude immunologique du colostrum, du lait, de la salive et du serum de femme. Revue d’Immunologie et de Thérapie Antimicrobienne. 1969; 269-278
 • Yakacıklı, S. Öneş Ü: Les lipoprotéines du liquide céphalorachidien dans le diagnostic des infections du systeme nerveux central. Arch. L’Union Med. Balk. 1970; 249-255
 • Gedikloğlu G, Öneş Ü: Etude immunoloélectrophorétique de I’hépatite virale. Arch. L’Union Med. Balk. 1970; 257-258
 • Öneş Ü, Yakacıklı S: Les fractions protéiques et les immunoglobulines dans les neuro et nephroblastomes de I’enfant. Med-Bull.Ist. 1970; 134-142
 • Öneş Ü, Yakacıklı S: Contribution a I’étude des fractions protéiques de serum et de I’urine dans les syndromes nephrotiques et nephrites aigues de I’enfant. Med. Bull. Ist. 1970; 145-161
 • Öneş Ü: Les acides aminés et fractions protéiques de la salive humaine normale. Arch. L’Union. Med. Balk. 1970; X:96
 • Gedikoğlu G, Öneş Ü, İmmunoelectrophoresis and immuno globulin levels in Infectious Hepatitis MS, Infectious Diseases . XIII.International Congress of Pediatrics VI: 1971; 353-358
 • Öneş Ü: La céruloplasmine et la transférrine dans le lait humain. Arch L’Union Med. Balk. 1972; X:299-302
 • Öneş Ü, Kurdoğlu G, Gedikoğlu G: Les fractions lipidiques, les niveaux sériques de vitamine A et de carotene chez les enfants atteints de syndrome de Down. Révue Medicale du Moyent Orient. 1972; 1: 64-71
 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Serum protein fractions and immunoglobulin levels in protein-calorie malnutrition (PCM). Pahlavi Med J. 1972; 3: 311-320
 • Öneş Ü, Urgancıoğlu M, Cantez T, Inhan S, Oran I: Rubéole Congénitale avec localisation oculaire rare. Annales d’Oculistique 1972; 206; 1973:675-679
 • Öneş Ü: La détermination des immunoglobines sériques chez les enfants nouveau-nés. Arch L’Union Med. Balk. 1973; XI: 652-657
 • Gedikoğlu G., Savaş G., Kurdoğlu G.,Tanman B., Öneş Ü.: Australia Antigen in a Hospital Population İst.University, İst.Med.Fac.2nd Scientific Congress Abstract Bokk, 1973, p.4
 • Gedikoğlu, G., Yalçın, I., Aygen A., Öneş Ü., Kurdoğlu G., :Anemia İn Acute Infectious Diseases. IX Mediterranean and Middle Eastern Pediatric Congress, Summaries of the Scientific Papers.1973; p.250
 • Yakacıklı S., Yalçın I., Öneş Ü.: Response to diphteria and tetanus toxoid in protein-calorie malnutrition IX. Mediterranean and Middle Eastern Pediatric Congress, Summaries of the Scientific Papers.1973; p.100
 • Sezer R, Öneş Ü, Gedikoğlu G: Le taux des immunoglobulines sériques chez les malades atteints d’ulcere duodenal. Arch L’Union Med. Balk. 1974; XI: 425-429
 • Yakacıklı S, Yalçın I, Öneş Ü: The response to the diphteria-tetanus toxoid in cases of protein calorie malnutrition. Nutrition Report International. 1974; 9: 427-431
 • Cantez T, Şirin A. A, Öneş Ü: Un cas d’épidermolyse aseptique aigue avec hypogammaglobinémie passagere. Med. Bull. Istanbul. 1974; 7: 128-134
 • Öneş Ü, Urgancıoğlu M, Cantez T,İnhan S: Etude étiologique dans les cataractes congénitales (Etude de 26 cas). Annales D’Oculistique. 1975; 9: 583-588
 • Şenocak F, Öneş Ü: La tonsillectomie et les immunoglobulines sériques. Arch L’Union Med. Balk. 1976; XIV: 381-386
 • Öneş Ü, Kurdoğlu G, Yakacıklı S: La cuprémie et le niveau de céruloplasmine dans les maladies malignes de I’enfant. Arch L’Union Med. Balk. 1977; XV: 469-472
 • Yakacıklı S, Öneş Ü: Ertem N, Yalçın I: Le traitement des enfants asthmatiques par le disodium cromoglycate (DSCG) et son effet sur les tests de fonction pulmonaire. Arch L’Union Med. Balk. 1977; XV: 821-823
 • Öneş Ü, Yakacıklı S,Kılıç N: L’allergie bactérienne chez les enfants asthmatiques et les résultats obtenus par I’hyposensibilisation. Arch. I’Union Med. Balk. 1977; XC:824-826
 • Gedikoğlu G, Öneş Ü, Koç L, Dölgen T: L’utilisation de la carbénicilline dans le traitement des infections de I’enfant. Arch. L’UnionMed. Balk. 1978; XVI: 395-397
 • Öneş Ü,Yakacıklı S: Les niveaux d’immunoglobuline sérique (IgE, IgA, IgM, IgG ) avant et apres le traitement avec le disodium cromoglycate chez les enfants asthmatiques, Med. Bull. İst. 1978; 11: 203-212
 • Öneş Ü, Immunoglobulins of human colostrum and milk. Journal of Pediatrics. 1979; 94: 497-498
 • Öneş Ü: Yalçın I, Yakacıklı S: Serum Transferrin, Ceruloplasmin and Haemopexin levels in protein- energy malnutrition (study of 50 cases). Journal of Tropical Pediatrics and Environmental Child Health. 1980; 26: 16-19
 • Ang Ö, Öneş Ü,Yalçın I,Acar C,Abban Z,Badur S: Un cas de méningite due a I’enterobacter cloacae. Med .Bull.İst. 1980;13:122-120
 • Yalçın I., Yakacıklı S., Öneş Ü., Demiryont M., ilhan R., Özcan H.: Primary Endocardial Fibroelastosis in a child with recurrent chest ind İnfection .Med.Bull. İst.1981; 14:92-98
 • Öneş Ü: Beclomethasone Dipropionate et son influence sur les tests cutanés chez les enfants asthmatiques. Arch Union Med. Balk. 1982; XX 32-33
 • Öneş Ü, Görak G, Salman, Yalçın I: The effect diphteria-tetanus toxoid vaccine on cellular immunity. Med. Bull. Ist. 1983; 16: 36-43
 • Öneş Ü, Yalçın I: Rubella Immunity Among Hospital Personnel. The Turkish Journal of Pediatrics. 1983; 25: 175-178
 • Öneş Ü.: Le Traitement Moderne des Otites aigues Purulentes par les Antibiotigues . XVIII énelsemaine Medicale Balkanigues, Résumé s II, İstanbul. 1984; p.279
 • Öneş Ü: Yalçın I, Abban Z, Çelenk A: Aspects cliniques et facteurs pronostiques chez les enfants asthmatiques. Arch Union Med. Balk. 1984; XXII: 97-99
 • Öneş Ü, Yalçın I, Özmen M: Les Bronchestasies chez I’enfant. Arch Union Med. Balk. 1984; XXII: 663-664
 • Salman N., Yalçın I., Öneş Ü., Aslan T.: Données Clinigues et laboratoires chez les enfants atteints de méningite tuberculeuse .XVIII éme Semaine Medicale Balkanigues, Résumés II, İstanbul,1984; p.291
 • Öneş Ü, Yalçın I, Özmen M, Salman N: La vitesse de sedimentation et les facteurs qui I’influencent dans les differentes formes cliniques de tuberculose. Med. Bull. Ist. 1984; 17: 131-137
 • Yalçın I, Öneş Ü, Çelenk A, Abban Z, Çiğdem S, Saner G: L’Asthme Bronchique et la maladie Fibro-kystique. Arch de L’Union Med. Balk. 1984; XXII: 119-121
 • Öneş Ü,Yalçın I,Demiryont M,Yenerman N:Etudes immunologiques et histo-pathologiques chez les enfants avec déficit immunitaire combiné severe. Arch Union Med. Balk. 1984; XXII: 658.
 • Öneş Ü, Yalçın I, Keskin N, Salman N.:Cetriaxone treatment and sepsis 15.th İnternational Congress of Chemotheropy.Progress in Chemotherapy.Vol.2,pp.1987; 1643-45
 • Yalçın I, Öneş Ü, Salman N, Motro A, Öztürkmen Z.;Cefotaxime Therapy of gram-negative bacillary sepsis and Meningitis in İnfants.Third European Congress of Clinical Microbiology, Hague,1987; p.127.
 • Öneş Ü, Gökçay G, Yalçın I, Salman N.; Ceftazidime in Pediatric Infections ( Preliminary Report ) 6th.Mediterranean Congress of Chemotherapy, Abstract Book, Taormina,1988; p.209
 • Öneş Ü: Les immunoglobulines sériques, salivaires et les anticorps Anticandida chez les enfants asthmatiques chroniques de type extrinséque. Arch U’nion Med. Balk. 1989; XXIII: 72-79
 • Gürses A, Salman N, Kalaycı G, Öneş Ü: Surgical treatment of bronchiectasis in children. Pediatric Surgery. 1989; 3: 104-106
 • Öneş Ü,Üçsel R, Özaksoy H, Güler N, Salman N, Yalçın I.; The Management of Pediatric upper respiratory tract and skin infections with cefuroxime axetil.7.Mediterranean Congress of.Chemoterapy .1990; p.163
 • Güler N, Yiğitbaşı M, Yalçın I, Salman N, Öneş Ü, Erbengi T: Tuberous sclerosis in a child presenting with asthmatic attacks. Med. Bull. of Ist. 1992; 25: 1-19
 • Öneş Ü, Güler N, Tolun R, Özçelik B, Salman N, Yalçın I: The computerized cranial tomography evolution of patients with central nervous system tuberculosis. Med. Bull. Ist. 1992; 25: 21-29
 • Yazıcıoğlu M, Sayınbaş P, Öneş Ü, Saltık A, Tuğrul M: Alatop A new in vitro screening test for atopy. Journal of International Medical Research. 1994; 22: 313-322
 • Güler N, Yalçın I, Salman N, Öneş Ü: Invasıve pulmonary aspergıllosis in chronic granulomatous-disease-response to systemic prednisolone treatment and locally applied Amphotericin-B. Turkısh J Pediatr. 1994; 36: (4) 341-345
 • Güler N, Palanduz A, Öneş Ü, Öztürk A, Somer A, Salman N, Yalçın I: Progressive vertebral Blastomycosis mimicking tuberculosis Pediatr Infectious Disease J. 1995; 14: 816-818
 • Öneş Ü: Le developpement de I’immunothérapie spécifique en Turquie. Expression autour de I’Immunotherapie spécifique. 1996; 3: 2-3
 • Öneş Ü: Yazıcıoğlu M, Güler N, Yalçın I, Salman N: L’immunothérapie par injections d’allergenes chez I’enfant: effects secondaires. Expression Autour de I’Immunothérapie spécifique. 1996; 3: 4-9
 • Öneş Ü, Sapan N, Somer A, Dişçi R, Salman N, Güler N, Yalçın I: Prevalence of childhood asthma in Istanbul, Turkey Allergy. 1997; 52(5): 570-5
 • Güler B, Öneş Ü, Salmayenli N, Yalçın I, Sivas A, Salman N. Relationship of fibronectin to C-reative protein, ceruloplasmin, alpha-1 antitrypsin and transferrin in septicemic children. J Clin Biochem Nutr. 1997; 22: 177-181
 • Somer A, Öneş Ü, Güler N, Yalçın I, Salman N: Computerized cranial tomography findings in children with tuberculosis meningitis. Arch Hellenic Medicine. 1997;14;4-7
 • Yazıcıoğlu M, Saltık A, Öneş Ü, Şam A, Ekerbiçer H.Ç: Home Environment and Asthma in School children from the Edirne region of Turkey, Allergol et Immunopathol. 1998; 26: 5-8
 • Öneş Ü, Güler N, Somer A, Salman N, Yalçın I: Low immunoglobulin G3 levels in wheezy children Acta Pediatr. 1998; 87: 368-370
 • Palanduz Ş, Palanduz A, Yalçın I, Somer A, Öneş Ü. Üstek D, Öztürk S, Salman N, Güler N, Bilge H. In vitro chromosomal radiosensitivity in common variable immune deficiency, Clinical Immunol and Immunopath. 1998; 86: 6: 180- 182
 • Güler N, Öneş Ü, Somer A, Yalçın I, Salman N, Somer A. Community acquired severe staphylococcal septicemia in children. Relationship with blunt travma. Acta Pediatr. Japonica. 1998; 40 (5) 441-445
 • Güler N, Öneş Ü, Somer A, Yalçın I, Salman N. The effect of Prior BCG vaccination on the clinical laboratory and radiographic presentation of tuberculosis meningitis in children in Istanbul. International Journal Tuberculosis and Lung Disease . 1998;2 (11): 885-89
 • Palanduz A, Güler N, Kansak N, Yalçın I, Kaygusuz A, Öngen B, Öneş Ü, Salman N, Somer A, Töreci K: Nasal carriage of Methicillin- resistant Staph Aureus in the children of hospital staff attending a day-care center Medical Science Research. 1999; 27: 161-162
 • Ünüvar E, Oğuz F, Sadıkoğlu B, Sıdal M, Öneş Ü, Tetikkurt S: Calvarial Tuberculosis. J. Paediatr. Child Health. 1999; 35: 221-222
 • Yazıcıoğlu M, Öneş Ü, Öneş D, Salman N, Yalçın I:The serum and sputum ECP levels in children with asthma and chronic bronchitis. Journal of Asthma. 1999;36 (6): 493-502
 • Yazıcıoğlu M, Başpınar T, Öneş Ü, Pala Ö, Kiziler U: Egg and milk allergy in asthmatic children assessment by Immulite allergy food panel, skin prick tests and double-blind placebo-controlled food challerge. Allergol et Immunopathol. 1999; 27: 287-293
 • Öneş Ü, Özkaya E, Güler N: Et la, Skin test positivity to inhalant and food allergens in wheezy and healthy children in Istanbul, Turkey. J Allergy Clin Immun. 1999; 13: (1) S24-S25 Part 2
 • Ü Öneş, A Somer, E Özkaya, E Sarıbeyoğlu,The annual meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology .” Pollen sensitization in asthmatic children in İstanbul, Turkey” 83pp. Brussels,Belgium July 1999
 • Palanduz A, Yalçın I, Kaygusuz A, Güler N, Salman N, Öneş Ü, Somer A: Risk factors for acquisition of extended spectrum beta lactamase producing Klebsiella infections. Medical Science Research. 1999; 27: 407-408
 • Güler G, Öneş Ü, Kılıç A: Et la. The effect of exposure to environmental tobacco smoke on clinical findings in asthmatic school children. J Allergy Clin Immun. 2000; 105: (1) S125-S125 Part 2
 • ü Öneş, Z Tamay, N Güler, E Özkaya, XVII International Congress Of Allergology and Clinical Immunology “Abstracts XVII International Congress Of Allergology and Clinical Immunology “ “Microrint test for asthma diagnosis in wheezy “ , 320 pp.,Sydney, Australia, 15-20 October 2000
 • Öneş Ü, Nişli K, Güler N: Et al. Evaluation of serum levels of IL4, total IgE, and RSV antibodies, in wheezy infants. J Allergy Clin Immun. 2000; 105 (1) S300-S300 Part 2
 • .Palanduz A, Yalçın I, Tonguç E, Güler N, Öneş Ü, Salman N, Somer A: Sonographic Assesment of Ceftriaxone- Associated Biliary pseudolithiasis in Children. J Clinical Ultrasound. 2000; 166-168
 • Şekerel B.E, Saraclar Y, Öneş Ü, Güneşer S, Akçakaya N, Tanaç R, Anlar Y; Childhood Asthma Perception in Turkey under real-life environment (CAPTURE ) study. Pediart Allergy Immunology. 2001; 12: 266-273.
 • E Özkaya, N Salman, Ü Öneş, N Güler, Z Tamay, International Pediatric Respiratory and Allergy Congress 2001 conferans “ Allergie “ “ Evaluation of inhalation techniques of asthmatic children using metered dose inhaler with spacer” , 98pp., Prague, 2001 April 2001
 • Tamay z,Nişli K,Güler N,Özçeker D,Öneş Ü;Serum Levels Of Leukemia Inhibitory Factor ( LIF )In Wheezy Infants And Its Relation With Respiratory Syncytial Virus Infection.Y Allergy.2001 .56:139
 • Önes Ü, Tamay Z, Erbatur L, Güler N; Prevalence of Mycoplasma Pneumoniae Infections in Asthmatic Children in Istanbul, Turkey. Journal of Tropical Pediatrics. 2005; 49-186
 • Öneş Ü, Somer A, Sapan N, Dişçi R, Güler N: Peak Expiratory Flow Rates in Healthy Turkish Children Living in Istanbul, Turkey. Allergy and Asthma Proc. 2004; 25; 313-320.
 • Özkaya E, Güler N, Öneş Ü, Gökçay G. “Skın Sensitization to common allergens in Turkish Wheezy Children Less than 3 Years of Age” Asian Pacific Journal Allergy and Imunology (ISI), Cilt 22, 97-101 pp. 2004
 • Güler N, Kirerleri E, Öneş Ü,Tamay z, Salmayenli N, Darendeliler F: Leptin: Does it have any role in childhood asthma? J Allergy Clin Immunol. 2004; 114:254-259
 • Güler N, Kirerleri E, Baslo G, Öneş Ü,Tamay Z, Toker A, Tepe S: Computed tomogrophy bronchography in a child with a bronchial carcinoid tumor. Pediatric International. 2005; 47; 99-101.
 • Öneş Ü, Sapan N, Yazıcıoğlu M, Güler N, Tamay Z,Somer A, Canıtez Y: The first camps in Turkey for asthmatic children: six years ‘ experience. J Turkish Journal of Pediatrics. 2005; 47: 222-226
 • Tamay Z, Sarıbeyoğlu E, Öneş Ü, Anak S, Güler N, Bilgiç B, Yılmaz Bayhan D, Gün F: Diffuse Thoracic Lymphangiomatosis with disseminated l Intravascular coagulation in a child. J Pediatr Hematol Oncol. 2005; 27: 685-687.
 • Kılıç G, Guler N, Öneş Ü, Tamay Z, Güzel P: Netherton syndrome: report of identical twins presenting with severe atopic dermatitis. Eur J Pediatr. 2006; 165: 594- 597.
 • Öneş Ü, Kirerleri E, Tamay Z: Atopy knowledge level of primary schoolteachers in İstanbul, Turkey. Pediatr Allergy Immunol. 2006; 17: 346- 350.
 • Öneş Ü, Akçay A, Tamay Z, Güler N, Doğru M: Asthma knowledge level of primary school teachers in Istanbul, Turkey. Pediatr Allergy Immunol. 2006; 24: 9-15
 • Tamay Z, Akçay A, Kılıç G, Süleyman A, Öneş Ü, Güler N: Are physicians aware of obstructive sleep apnea in children? Sleep Med. 2006; 7: 580-584
 • Öneş Ü, Akçay A, Tamay Z, Güler N, Zencir M: Rising trend of asthma prevalence among Turkish schoolchildren (ISAAC phases I and III). Allergy. 2006; 61: 1448-1453.
 • Kirerleri E, Güler N, Tamay Z, Öneş Ü: Evaluation of the nasal provocation test for its necessity in the diagnosis of nasal allergy to house dust mite. Asian Pac J Allergy Immunol. 2006; 24(2-3):117-121.
 • Akçay A, Tamay Z, Dağdeviren E, Güler N, Öneş Ü, Kara CO, Zencir M: Childhood asthma and its relationship with tonsillar tissue. Asian Pac J Allergy Immunol. 2006; 24: 129-134.
 • Tamay Z, Akçay A, Öneş Ü, Güler N, Kılıç G, Zencir M: Prevalence and risk factors for allergic rhinitis in primary school children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007; 71: 463-471
 • Tamay Z, Akçay A, Öneş Ü,Kılıç G, Peykerli G, Devecioğlu E, Öneş Ü, Güler N: Corrosive poisoning mimicking cicatricial pemphigoid: Munchausen by Proxy. Child Care Health Dev. 2007; 33: 496-499.
 • Celenk S, Bıçakçı A, Tamay Z, Güler N, Altunoğlu MK, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N, Öneş Ü: Airborne polen in European and Asian parts of Istanbul. Environ Monit Assess. 2010; 164:391-402.
 • Yazıcıoğlu M, Özdemir Gökmirza P, Öneş Ü, Aylanç H, Ceylan M, Berberoğlu U, Doğru M. : Knowledge of teachers concerning food allergies in the primary schools of Edirne city and school facilities for emergent treatment. Clinical and Translational Allergy 2011, 1(Suppl 1): 043
 • Akçay A, Tamay Z, Öneş Ü, Güler N: What do child daycare center teachers know about Atopic Dermatitis? Pediatr Dermatol. 2014; 31: 54-58
 • Tamay Z,Nişli K,Güler N,Özçeker D,Öneş Ü:Serum levels of Leukemia Inhibitory Factor (LIF) in Wheezy Infants and its Relation with Respiratory Syncytial Virus Infection .Çocuk Dergisi.2017; 17:12-17